Перспективний план на 2021-2026 р.р.

«Затверджено»

на засіданні

Ради позашкільного закладу

протокол № _1__  від _06.09.2021р

 

 

  

Перспективний план роботи

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості

Шаргородської міської ради

на 2021-2026 р.р.

 

 

Шаргород - 2021

 

ВСТУП

   Впродовж 2015-2020 років позашкільним навчальним закладом проведено належну роботу на виконання 53 ст. Конституції України, 7 ст. Закону «Про освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Постанов Кабінету Міністрів «Програма розвитку позашкільних закладів», програми «Робота з обдарованою молоддю», наказів МОН України, наказів  і рішень колегій Департаменту освіти і  науки ОДА та відділу освіти РДА, спрямованих на подальший розвиток позашкільної освіти.

Значна увага приділялась покращенню якості  позашкільної освіти, створенню умов   рівного доступу для якісної освіти.

Шаргородський БДЮТ – це комплексний позашкільний заклад, який є осередком відродження нації, виховання в  молоді почуття національної свідомості і  гідності, загальнолюдських цінностей, працює над зміцненням інтелектуального потенціалу молодої України, розвитком фізичних якостей, відповідно до задатків та запитів дитини.

Колектив позашкільного навчального закладу розпочав роботу над проблемною темою: «Інноваційні підходи до організації навчально – виховного процесу в Шаргородському  будинку дитячої та юнацької творчості».

МЕТА І ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ:

Перспективний план  роботи Шаргородського БДЮТу на 2020-2026р.р. розроблено відповідно до  Конституції України , положень Закону України "Про освіту", Закону України "Про позашкільну освіту" та інших нормативно-правових актів, які визначають державну політику у сфері позашкільної освіти.

 СТРАТЕГІЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Є:

Державна політика у сфері позашкільної освіти незалежної України.

Підвищення якості позашкільної освіти.

Безбар’єрність у сфері позашкільної освіти.

Удосконалення кадрового забезпечення позашкільної освіти.

Міжнародна співпраця закладів позашкільної освіти.

Удосконалення системи виховної роботи;

Впровадження  інноваційний технологій в організацію освітнього процесу закладу позашкільної освіти, спрямованої на розвиток особистості дитини;

Сприяти формуванню почуттів і переконань гуртківців, виховання духовної культури, створення умов для вільного вибору ними своєї світоглядної позиції ціннісного ставлення до інших і до себе

ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМКАМИ РОБОТИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Є:

1.Забезпечення морального інтелектуального та психологічного комфорту для дітей для здобуття позашкільної освіти.

2.Досягнення якісного нового рівня у  здобутті позашкільної освіти за художньо-естетичним, науково – технічним, еколого – натуралістичним, туристсько – краєзнавчим та іншими напрямами на основі творчого використання передових педагогічних технологій.

3.Створення умов для забезпечення та реалізації творчих вимог щодо здобуття учнівською молоддю позашкільної освіти.

4.Створення системи профілактики  і збереження здоров’я, соціального захисту всіх учасників освітнього процесу.

5.Впроваджувати сучасні інноваційні технології у навчально – виховний процес та здійснювати її методичне забезпечення.

6.Стоворення умов та використання інформаційних технологій в допрофесійній підготовці на гуртках ЗПО.

ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА:

         Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості- комплексний заклад позашкільної освіти, який надає знання, формуючи вміння та навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я вихованців.

БДЮТ повинен забезпечувати:

- єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом для досягнення вихованцями результатів навчання (набуття компетентностей);

            - організацію освітнього процесу  з урахуванням особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів здобувачів позашкільної освіти та містить перелік освітніх компонентів.

- Всебічний розвиток дитини, як цілісної особистості, її здібностей і  обдарувань, національної свідомості;

- Виховання морального і  фізично здорового покоління;

- Сприяння розвитку творчих здібностей, духовної культури учнів;

-Виявлення найбільш обдарованих дітей і  надання їм широкої освіти, яка  перевищує рівень обов’язкових вимог при самостійному виборі профілю гуртка;

- Формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за власні дії, здійснення правового  виховання,

екологічне виховання;

          З метою виконання Закону України «Про позашкільну освіту» забезпечити стабільність мережі закладу та учнівського контингенту через систематичну цілеспрямовану агітаційно – роз’яснювальну роботу з батьками та громадськістю, соціальним середовищем.

Тема, над якою працює заклад протягом 2020-2026 років: «Інноваційні підходи до організації навчально – виховного процесу в Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості».

Дана тема буде вивчатися  протягом 5 –ти років. На кожному з пяти етапів реалізації  цієї програми визначено пріоритетні напрямки дослідження, а  саме:

І. Аналітично концептуальний ( 2020-2021 н.р. ):

·        Ознайомлення   з   новими   педагогічними   інноваційними   підходами до організації навчально – виховного процесу у  розвитку сучасної позашкільної освіти.

·        Розробка навчально-методичного забезпечення гуртків закладу  з науково-методичної проблеми.

·        Створення оптимальних умов для    реалізації власного педагогічного досвіду.

·        Вивчення змісту даної проблеми в науково-педагогічній літературі, ознайомлення з аспектами роботи щодо її реалізації, пошук передового педагогічного досвіду з даної проблеми.

·        Формування професійно-особистісної готовності педагога до гуманізації освітнього середовища.

·        Здійснення стартових моніторингових досліджень майстерності педагогів та розвитку особистості вихованців.

ІІ. Організаційно прогнозуючий ( 2021-2022н.р.):

·        Втілення науково-методичної проблеми в практику роботи педагогічного колективу. Підвищення професійної компетентності, посилення творчої

складової в діяльності педагогів, їх орієнтація на самовдосконалення та постійний пошук нового.

·        Організація самоосвітньої роботи педагогів із визначеної проблеми.

·        Опрацювання   та   апробація   педагогічної   проблеми,   відпрацювання механізмів втілення інноваційних тенденцій у освітній процес.

·        Забезпечення  умов   для  самореалізації  вихованців  відповідно  до   їх здібностей, нахилів, суспільних та власних інтересів.

·        Формування конструктивної моделі поведінки та соціального партнерства педагогів та вихованців.

·        Діагностичні дослідження готовності педагогів до інноваційної діяльності та рівня потреби у спілкуванні вихованців.

ІІІ. Формуючий (2022-202 н.р.):

·        Вдосконалення системи роботи педагогів у контексті роботи над проблемою.

·        Створення умов для використання інноваційних освітніх тенденцій в освітній діяльності педагогічних працівників.

·        Формування досвіду творчої діяльності педагогів під час реалізації науково-методичної проблеми.

·        Розробка нових напрямків роботи конструктивного співробітництва вихованців та педагогів, створення науково-методичного супроводу з навчання та розвитку партнерської взаємодії молоді.

·        Упровадження педагогами сучасних освітніх інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу та удосконалення власного педагогічного досвіду.

·        Робота над інтеграцією дитини у суспільство через визначення та розвиток комунікативних здібностей, уміння ефективної взаємодії в різних сферах життя.

·        Діагностичне дослідження особливостей формування та розвитку конструктивної поведінки у спілкуванні вихованців та педагогів. Моніторинг професійних чинників, що впливають на діяльність педагогів.

ІV. Практичний (2023-2024 н.р.):

·        Забезпечення умов для впровадження нових інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу, психолого-педагогічних, методичних надбань з питань навчання та виховання в освітній процес позашкільного закладу.

·        Оптимізація навчального процесу та його спрямування на демократизацію взаємовідносин педагога і вихованця.

·        Втілення в практику роботи педагогічного колективу даної науково- педагогічної проблеми, запровадження нестандартних форм педагогіки, пошук оригінальних методик викладання, конструювання нового досвіду на основі досягнень науки та передового педагогічного досвіду, перевірка його ефективності.

·        Здійснення ефективного партнерства педагогів і вихованців як ключового компоненту формування особистості.

·        Моніторинг розвитку соціальних умінь і навичок комунікації вихованців та професійної майстерності педагогів.

·        Діагностичні дослідження визначення освітніх запитів та задоволення освітніх потреб вихованців та батьків.

V.  Узагальнюючий ( 2024-2025 н.р. ):

·        Систематизація та узагальнення матеріалу, напрацьованого колективом з даної проблеми, підведення підсумків роботи.

·        Розповсюдження  досвіду, набутого в роботі над науково-педагогічною проблемою.

·        Створення банку інформації щодо впровадження проблеми в освітній процес закладу позашкільної освіти.

·        Виховання всебічно розвиненої особистості, що здатна до співпраці, саморозвитку та самореалізації.

VІ. Завершальний (2025-2026 н..р.)

·        Комплексне дослідження ефективності роботи БДЮТу над педаго­гічною проблемою, яке передбачає узагальнення досвіду використання інноваційних підходів до освітнього процесу в  закладі позашкільної роботи;

·        Створення та розповсюдження методичних рекомендацій для керівників гуртків закладів освіти, педагогів – організаторів по роботі з дітьми в  позаурочний час;

·        Узагальнення діагностичних досліджень гуртківців та педагогів;

·        Розробка рекомендацій для подальшого удосконалення    майстерності педагогів та розвитку особистості вихованців.

 

МЕРЕЖА ГУРТКІВ ТА НАПРЯМКІВ

 Шаргородський  будинок дитячої та юнацької творчості надає освітні послуги за шістьома напрямками:

-         Науково- технічний ( гуртки ПТМ, Інформаційні технології, користувачі ПК,  фотовідеотехнічний);

-         Народної творчості (іграшка, пошиття іграшок - сувенірів, народна творчість, образотворче мистецтво, іграшка – сувенір, художній дизайн, основи художнього мистецтва, паперовий дивосвіт, основи крою та шиття)

-         Художньої творчості ( вокальний, фольклорний, акторська майстерність, ляльковий, сценічна мова, сучасний та естрадний танець, юний барабанщик);

-         Туризму і краєзнавства ( піший туризм, туристичний);

-         Еколого-натуралістичний ( юні агрохіміки, юні натуралісти);

-         Соціально-реабілітаційний  (лідерство – запорука успіху, англійська для дітей, пізнайко, медіакультура, юні диктори).

Протягом останніх трьох років кількість гуртків та гуртківців змінюється:

2020 -2021 н.р.  62 гуртків  814 гуртківців

2021- 2022 н.р.   59 гуртків 746 гуртківців

2022 – 2023 н.р   48 гуртків  612 гуртківців

РОБОТА З КАДРАМИ

   Подальший розвиток  позашкільної освіти потребує розв’язання проблеми підготовки педагогів – позашкільників.

Пріоритетними напрямками курсової політики БДЮТу є створення умов для ефективної професійної діяльності педагогічних працівників.

З цією метою  передбачається:

1.Вживати заходів щодо забезпечення позашкільного закладу висококваліфікованими кадрами ( постійно)

2.Сприяти безпосередній освіті педагогічних працівників, підвищення їхнього професіоналізму, освітнього і  загальнокультурного рівня (постійно)

3.Проводити щорічну атестацію педагогічних працівників (2021 – 2026р.р.)

4.Створити  умови для творчого пошуку ініціативи педагогів, узагальнювати та впроваджувати передовий педагогічний досвід (2021-2026р.р.)

5.Удосконалювати практику матеріального і  морального стимулювання педагогічних працівників  (2021-2026р.р.)

6.Постійно брати  участь  у конкурсах педмайстерності «Джерело творчості», «Кращий за професією», на кращу методичну розробку, на огляд навчальних планів і програм (2021-2026р.р.)

           7. Забезпечувати  виконання умов колективної угоди  між                                працівниками  закладу і радою профспілки освіти і науки

              Шаргородської ОТГ (2021-2026р.р.)

            8. Постійно брати участь в онлайн – семінарах, навчаннях, які       проводить Міжнародна асоціація позашкільної освіти.

 

 

 

 

Затверджую:

Голова атестаційної комісії

Шаргородського БДЮТу

________________ Ю.Буряк

 

Перспективний план

атестації та курсової перепідготовки педагогічних працівників Шаргородського БДЮТу

 на 2021- 2026 р.р.

№ п/п

Прізвище, ім’я,

по батькові

Посада, дата призначення на посаду

Стаж (р.)

Дата проходження останньої курсової перепідготовки

Дата та результати попередньої атестації

Педзвання, рік присвоєння

2021/2022

2022/2023

2023/2024

2024/2025

2025/2026

Примітка

(відпустка по догляду за дитиною, перенесено на рік, вибув, навчається інші)

К/А

К/А

К/А

К/А

К/А

1.                  

Андрійчук Павло Петрович

Керівник гуртка 04.11.217р.

3р. 10міс.

-

-

-

К

А

 

 

 

 

2.                  

Биковська Любов Іванівна

Керівник гуртка 01.02.2003р.

32р.

01.02-05.07.2017р.

2019р.

«спеціаліст 12 тарифний розряд»

-

К

 

А

 

 

 

3.                  

Буряк Юлія Іванівна

Директор

07.12.1977р.

47р.

31.05-08.12.2017р.

28.01.-08.02.2019р.

 

2017р.

«Спеціаліст вищої категорії»

12 тарифний розряд

Відмінник народної освіти

А

 

 

К

 

 

4.                  

Білозор Петро Павлович.

Керівник гуртків

01.01.2009р.

12р.

31.05-08.12.2017р

2019р. «спеціаліст 12 тарифний розряд»

-

К

 

А

 

 

 

5.                  

Блах Тетяна Петрівна

Керівник гуртків

01.09.2013р.

8р.

01.03.-23.08.2017р.

23.03.2018р.

«Встановити  12 тарифний розряд»

-

К

А

 

 

 

 

6.

 

Боднарчук Олена Василівна

 

Керівник гуртків 01.09.2017р.

 

5р.

 

22.04.-20.09.2019р.

 

20.03.2020р. «Встановити  12 тарифний розряд»

-

 

 

 

К

А

 

 

7.

Гончар Оксана Олександрівна

Керівник гуртків

01.05.2007р.

14р.

12.02.-27.06.2018р.

20.03.2020р. «Підтвердити раніше встановлений 12 тарифний розряд»

 

 

 

К

А

 

 

8.

Дубенко Євгенія Віталіївна

Керівник гуртків 01.09.2017р.

4р.

01.02.-09.07.2021р.

-

-

А

 

 

 

К

 

9.

Кузь Олена Іванівна

Керівник гуртка 01.12.2015р.

7р.

13.01.-29.05.2020р.

-

-

 

 

 

К

А

 

10

Левадна Лариса Василівна

Методист

01.09.1998р.

26р.

02.05.-9.11.2018р.

28.01.-08.02.2019р.

20.03.2020р. «І квал. кат.»

«Встановити 12 тарифний розряд»

-

 

 

К

А

 

 

11

Пасічник Катерина Костянтинівна

Керівник гуртків

07.10.1999р.

30р.

22.02.-14.07.2017р.

2019р.

«спеціаліст 9 тарифний розряд»

-

 

К

А

 

 

 

12

Пасько Юрій Васильович

Акомпаніатор

01.09.1990р.

31р.

12.02.-27.06.2018р.

2016р.

«спеціаліст 11 тарифний розряд»

-

 

К

 

 

А

 

13

Томчук Людмила Валентинівна

Культорганізатор

01.09.1992р.

34р.

22.02-14.07.2017р.,

18.11-22.11.2018р.

2019р.

«спеціаліст 12 тарифний розряд»

-

 

К

А

 

 

 

14

Чорна Наталія Дмитрівна

Керівник гуртків 01.09.1993р.

30р.

02.05.-9.11.2018р.

20.03.2020р. «12 тариф. розряд. Звання «Керівник гуртка –методист

 

 

 

К

А

 

 

15

Шмігельська Ніна Броніславівна

Керівник гуртків

18.03.1993р.

28р.

18.01-18.06.2021р.

20.03.20р «Спеціаліст 12 тариф. розряд»

-

 

 

 

А

К

 

16

Огороднік Любов Іллівна

Керівник гуртка

7р.

01.02.-09.07.2021р.

-

 

А

 

 

 

К

 

17

Сокульський Микола Якович

Керівник гуртків

11.01.2018р.

39р.

-

-

 

А/К

 

 

 

 

 

18

Мельник Володимир Васильович

Керівник гуртків 25.09.2019р.

42р.

-

-

-

 

К

А

 

 

 

19

Свирида Яна Володимирівна

Керівник гуртків  13.04.2020р.

1р.

-

-

-

 

 

К

А

 

 

 

ТЕМАТИКА МЕТОДИЧНИХ РАД НА 2021-2026 р.р.

№ з/п

Тема

Термін проведення

виконавці

2021 рік

1.

1.Про підготовку і  проведення конкурсу на кращу методичну розробку «Педагогічний вернісаж».

2.Обговорення  і  рецензування навчально-методичних розробок педагогів.

3.Про результативність педагогів, які атестуються.

лютий

 

2.

1.                  Про підсумки роботи педколективу над І етапом проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості»

2.                 Про підсумки атестації педагогічних працівників.

3.                Про планування методичної роботи на наступний рік.

квітень

 

3.

1. Робота над другим етапом проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи щодо організації навчально-виховного процесу в   Шаргородському  будинку дитячої  та юнацької творчості». 

2.Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у  2021-2022 н.р.

4. Програмне забезпечення навчально-виховного процесу закладу.

5. Затвердження планів роботи методради, методобєднань.

4. Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого - педагогічної служби.

вересень

 

 

1.                 Удосконалення змісту, форм, методів гурткової роботи, як найвагомішої ланки у  діяльності позашкільного закладу

2.Про підготовку до атестації педагогів.

3.Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого – педагогічної літератури.

листопад

 

2022 рік

 

Підготувати методичну раду: 1.Створення оптимальних умов для проведення навчально-виховної роботи керівниками гуртків».

2.Обговорення  і  рецензування навчально-методичних розробок педагогів.

3.Про результативність педагогів, які атестуються.

лютий

 

 

1. Про підсумки роботи педколективу над ІІ етапом проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському Будинку дитячої та юнацької творчості»

4.                 Про підсумки атестації педагогічних працівників.

5.                 Про планування методичної роботи на наступний рік.

квітень

 

 

1.Удосконалення навчально – виховного процесу на основі впровадження сучасних освітніх технологій.

2. Робота над ІІІ етапом проблемної теми закладу : «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському Будинку дитячої та юнацької творчості»

3. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

4.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у  2022-2023 н.р.

вересень

 

 

1.                 Різноманітні форми занять гурткової роботи. Аналіз        особливостей  сучасного заняття.

2.                Організація взаємовідвідування  занять педагогами.   

3.                Методичний вісник «Поради керівнику гуртка щодо організації заняття»

листопад

 

2023 рік

 

1.                «Діяльність гуртків закладу позашкільної роботи в  умовах змішаної форми навчання».

2.                Звіт роботи педагогів, які атестуються в 2022-2023 н.р.

лютий

 

 

1.                «Аналіз досягнень педагогічного та учнівського колективів у масових заходах різних рівнів.

2.                Підсумки атестації педагогів у 2022-2023 н.р.

квітень

 

 

1. Робота педколективу над ІV етапом проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському Будинку дитячої та юнацької творчості»

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3.Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у  2022-2023 н.р.

4. Методичні рекомендації для педагогів щодо початку нового  2023- 2024 навчального року.

вересень

 

 

1.                 Роль педагога в розвитку особистості вихованця закладу позашкільної освіти

листопад

 

2024 рік

 

1.                Про підготовку та проведення творчих звітів педагогів, які атестуються

2.                 Фактори впливу на професійний розвиток керівника гуртка.

лютий

 

 

1.                Про підсумки методичної роботи в закладі за 2023-2024 навчальний рік.                                             

2. Про роботу методичних обєднань щодо вдосконалення педагогічної майстерності та фахового рівня педагогів за 2023-2024 навчальний рік.

3. Про організацію роботи гуртків у літній період.

квітень

 

 

1. Основні завдання методичної ради на 2024-2025 н.р. Використання елементів дистанційного навчання в освітньому процесі.

2. Звіти голів МО про пророблену роботу за 2023-2024 н.р.
3. Затвердження планів роботи методичних формувань на 2024-2025 н.р.                                     

4. Затвердження плану методичної роботи закладу на 2024-2025 н.р.

5. Розподіл обов’язків між членами МР

вересень

 

 

1.                 Про атестацію педагогічних працівників.

2.                Про  використання технологій дистанційного навчання під час освітнього процесу.

3. Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

листопад

 

2025 рік

 

1.                Соціалізація обдарованої дитини шляхом залучення до концертної та театральної діяльності (з досвіду роботи керівника зразкового аматорського дитячого колективу «Театр мініатюр «Гармонія» Шмігельської Н.Б.)

2.                Про підготовку та проведення творчих звітів педагогів, які атестуються  у 2024-2025 н.р.

лютий

 

 

1.     Підсумки роботи над  V ( узагальнюючим) етапом проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському Будинку дитячої та юнацької творчості»

2.     Підсумки атестації педагогічних працівників у 2024-2025 н.р.

квітень

 

 

1.                Робота над VІ ( завершальним ) етапом проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському Будинку дитячої та юнацької творчості»

2. Затвердження планів роботи методичних формувань на 2025-2026 н.р.                                     

3. Затвердження плану методичної роботи закладу на 2025-2026н.р.

4. Розподіл обов’язків між членами МР

вересень

 

 

1.     Патріотичне виховання засобами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва.

2.     Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

листопад

 

2026 рік

 

1.                Розвиток творчих здібностей вихованців шляхом участі у конкурсах та змаганнях.

2.                 Про підготовку та проведення творчих звітів педагогів, які атестуються  у 2025-2026 н.р.

лютий

 

 

1.                Підсумки роботи над  проблемною темою закладу: «Інноваційні підходи  до організації навчально-виховного процесу в Шаргородському Будинку дитячої та юнацької творчості»

2.                Підсумки атестації педагогічних працівників у 2024-2025 н.р.

квітень

 

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ

на 2021 – 2025 р.р.

Роки, місяці

             Теми

З якої проблеми

1.

2021р.

Лютий

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад

 

1.Компетентнісний підхід- орієнтир розвитку ПНЗ в умовах новоствореної Шаргородської ОТГ

2.Виховна система сучасного позашкільного навчального закладу: шляхи розвитку та ресурсне забезпечення.

1. Розвиток проектної культури педагогів як умова зростання професіоналізму педагогів ПНЗ

2.Завдання педколективу у світлі рішень Постанови Кабінету Міністрів України від 14.03.2018р. № 168 «Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти».

1.Про підсумки діяльності закладу в умовах пандемії поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19) та завдання на 2021 -2022 н.р.

1.1 Про внесення змін до  Правил внутрішнього трудового розпорядку для БДЮТу в умовах пандемії поширення коронавірусної хвороби (COVID – 19).

1.2. Затвердження програм роботи гуртків.

1.3. Затвердження розподілу робочого часу БДЮТу на 2021 -2022 н.р.

1.4 Затвердження планів роботи та графіків відкритих, підсумкових, виховних заходів на 2021 – 2022 н.р.

1.5. Затвердження складу атестаційної комісії;

1.6. Затвердження списку педагогів, які атестуються.

1.7. Затвердити план підвищення кваліфікації педпрацівників на 2021 – 2022 н.р.

1.8. Схвалити Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості, Шаргородської міської ради.

1.Соціалізація дітей та учнівської молоді в умовах сучасного позашкільного навчального  закладу

2.Схвалити «Освітню програму Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості на 2021 – 2025 роки.

«Концептуальні

Засади розвитку ПНЗ.»

 

 

 

 

«Розвиток професійної компетентності педагогів»

 

«Організація навчально- виховного процесу»

 

 

 

 

 

 

 

«Виховання дітей та учнівської молоді в ЗПР»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Організація навчально- виховного процесу»

 

 

2.

2022 р.

Лютий

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

 

 

Вересень

 

 

 

 

 

листопад

1.Позашкільна освіта без барєрів. Модель майбутнього.2.Про матеріальне та моральне заохочення до працівників. Відзнаки, нагороди, звання.

1.Інтеграція виховних ресурсів ПНЗ та сімї в навчанні, вихованні, розвитку дитини.

2.Результативність роботи педколективу у новостворених «Школі раннього розвитку», та «Школі англійської мови». Вектори успіху і розвитку позашкільного  закладу.

1.Позашкільний заклад у вимірі прожитого навчального року 2021/22 та нових соціально педагогічних перспектив у 2022/23 н.р.

1.Девіантна поведінка підлітків: шляхи її профілактики в умовах сучасного позашкільного закладу.

2. Про підвищення кваліфікації та атестації педпрацівників у 2021 – 2022 н.р

«Організація навчально- виховного процесу»

«Розвиток соціального партнерства з сім’єю»

«Концептуальні

Засади розвитку ПНЗ.»

 

 

«Організація навчально- виховного процесу»

 

 

Превентивна освіта і виховання в ПНЗ»

3.

2023 р.

Лютий

 

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

Вересень

 

 

 

Листопад

1.Педагогічна підтримка дитини в практиці виховної діяльності закладу.

Про формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти та проведення самооцінювання освітніх процесів в ЗПО 2022 – 2023 н.р

1.Учнівське самоврядування: проблеми та перспективи розвитку.

2.Аналіз та реалізація планів роботи гуртків.

3.Професійна компетентність педагогів – основа розвитку ПНЗ в новому 2023/24 навчальному році.

 

4.Формування здорового способу життя в дітей та молоді через спільну діяльність позашкільного навчального закладу, сімї, школи.

«Організація навчально- виховного процесу»

«Виховання дітей та учнівської молоді в ПНЗ»

«Розвиток професійної компетентності педагогів»

«Зміст та технологія проектування ПНЗ як закладу сприяння здоровю»

4.

2024р.

Лютий

 

 

 

 

Квітень

 

 

 

Серпень

 

 

 

 

листопад

1.Формування ціннісних орієнтацій до навчально – пізнавальної діяльності учнів.

 

 

 

2.Виховання дітей у навчальному закладі на засадах культури миру, толерантності.

 

 

3.Організація допрофільної підготовки учнів: досвід, проблеми, перспективи розвитку.

 

 

 

4.Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах сучасного позашкільного закладу

«Організація навчально – виховного процесу в ПНЗ»

«Виховання дітей та учнівської молоді в ПНЗ»

«Організація навчально – виховного процесу в ПНЗ»

«Розвиток професійної компетентності педагогів»

 

5.

2025 р.

Лютий

 

 

 

Квітень

 

 

 

 

Серпень

 

 

 

листопад

1.Розвиток правової культури особистості в сучасному позашкільному навчальному закладі.

 

2.Інноваційні підходи до організації дозвілля дітей та юнацтва в закладі позашкільної освіти.

 

 

3.Реалізація допрофільної підготовки через взаємодію загальноосвітніх навчальних закладів і ПНЗ.

 

 

4.Розвиток життєвої компетентності учнів в умовах сучасного позашкільного закладу

«Виховання дітей та учнівської молоді в ПНЗ»

«Організація навчально – виховного процесу в ПНЗ»

«Організація навчально – виховного процесу в ПНЗ»

«Розвиток професійної компетентності педагогів»

 

Вивчення стану навчально – виховної роботи та компетентності

педагогів БДЮТу на 2021-2025 р.р.

№ з/п

роки

Питання, яке вивчається

1.

2021-2022

Впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу на гуртках образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва.

2.

2022-2023

Впровадження інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу дітей на гуртках  еколого - натуралістичного напрямку та фото-відеотехнічного.

3.

2023-2024

Впровадження інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу дітей на гуртках: хореографії, інформаційних технологій.

4.

2024-2025

Досягнення вихованців ПНЗ в  ході реалізації проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи до організації навчально – виховного процесу дітей на гуртках англійська мова, вокальний, народна творчість, акторська майстерність, юні диктори.». 

5.

2025-2026

Про стан допрофесійної підготовки вихованців ПНЗ та шляхи її вдосконалення.

 

 

Вивчення досвіду роботи педагогів ПНЗ на 2021-2026 р.р.

№ з/п

Роки

Досвід, який вивчається

У кого вивчається.

1.

2021-2022

1.Інноваційні  підходи у роботі гуртка «Образотворче мистецтво»

2.Впровадження нових сучасних технік у роботі гуртка «Основи образотворчого мистецтва»

Огороднік Л.І

Дубенко Є В.

2.

2022-2023

«Якість здобуття поглиблених знань  про живі організми, спостереження та догляд за тваринами в ході дослідницької та природоохоронної роботи на гуртку «Юні натуралісти» та створеного живого куточка.

Блах Т.П.

3.

2023-2024

Робота з батьками, - запорука успіху освітнього та виховного процесу в гуртках хореографії Шаргородського БДЮТу.

Биковської Л.І.

4.

2024-2025

«Розвиток творчої особистості на заняттях гуртка «Вокальний»

Гончар О.О.

5.

2025-2026

«Допрофільна підготовка гуртківців: досвід, проблеми, перспективи розвитку.

 

Шмігельської Н.Б.

  

Контроль. Здійснення контролю.

Напрямки роботи

Роки

2021-2022

2022-2023

2023-2024

2024-2025

2025-2026

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

І сем.

ІІ сем.

Впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу на гуртках образотворчого та декоративно – ужиткового мистецтва.

Н

ПН

 

 

 

 

 

 

 

 

Впровадження інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу дітей на гуртках  еколого - натуралістичного напрямку та фото-відеотехнічного.

   

Н

П.Н.

 

 

 

 

 

 

Впровадження інноваційних підходів до організації навчально – виховного процесу дітей на гуртках: хореографії, інформаційних технологій.

 

 

 

 

Н

П.Н.

 

 

 

 

Досягнення вихованців ПНЗ в  ході реалізації проблемної теми закладу: «Інноваційні підходи до організації навчально – виховного процесу дітей на гуртках англійська мова, вокальний, народна творчість, акторська майстерність, юні диктори.». 

 

 

   

 

 

Н.

П.Н.

 

 

Про стан допрофесійної підготовки вихованців ПНЗ та шляхи її вдосконалення

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.

 

П.Н

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, ОБЛАСНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ.

 

Цільова соціальна програма  національно – патріотичного виховання дітей та молоді

 

Мета Програми та основні шляхи її реалізації

·        Створення системи загального, комплексного, безперервного патріотичного виховання, освіти дітей та молоді на основі збереження та примноження культурної спадщини, відродження традиційних цінностей;

·        формування національної свідомості на основі історичної пам’яті українського народу;

·        формування в дітей та молоді патріотичних почуттів, активної життєвої, громадянської позиції та почуття національної гідності;

·        формування національно-культурної ідентичності, національно-патріотичного світогляду, збереження та розвитку духовно-моральних цінностей українського народу;

·        формування у дітей та молоді національної гідності, особистої відповідальності і дієвості за долю та єдність країни.

Шляхи і засоби реалізації Програми

  Форми й методи національно-патріотичного виховання базуються на

українських народних традиціях, прикладах героїчної боротьби українського

народу за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України,

відстоювання демократичного вибору України. Оптимальним способом розв’язання проблеми є розроблення комплексу заходів, виконання яких сприятиме послідовному та системному вирішенню питань реалізації пріоритетних завдань Програми.

                                                             

 

 

Заходи

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості

з реалізації Державної цільової соціальної програми  національно – патріотичного виховання дітей і молоді

п/п

Назва заходу

Строки

вико-

нання

Органі

зато

ри заходу.

Учасники

заходу

Відповід

за вик.

1.

З метою утвердження у свідомості учнів переконань про єдність і соборність України (Сходу і Заходу) у «День знань» проводити години спілкування із запрошенням волонтерів, особового складу Збройних Сил України

Щоро

ку

1 вересня

 

Педа

гоги

БДЮТу

Томчук

Л.В.

Кер.

Гуртків

2.

 Залучити дітей до пошуку, охорони, збереження народної культурної спадщини України.

Постій-но.

 

Педа -

гоги

БДЮТу

 

3.

Створити збірки пісень, легенд, переказів. Використовувати місцевий матеріал на концертах,,фестивалях.

До 20

червня

 

Педа -

гоги

БДЮТу

Гончар

Шмігельська Н.Б.

4.

Сприяти проведенню всеукраїнської тур.-краєзн.експедиції «Моя  Батьківщина Україна»

Постій-но

організатори

 

Буряк Ю.

Левадна Л.В.

5.

Організувати І етап Всеукраїнської дитячої військово –патріотичної гри Сокіл («Джура»)

Протягом

року

організатори

 

Буряк Ю.

Левадна Л.В.

6.

Організувати І етап Всеукраїнського фестивалю «В об’єктиві натураліста»

Протягом

року

організатори

 

Блах Т.

Буряк Ю.

Андрійчук

П.П.

7.

Організувати І етап Всеукраїнської виставки –конкурсу техн..творч. «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»

лютий

організатори

Білозор

П.П.

Буряк Ю.І.

Левадна

Л.В.

8.

Взяти участь в обласному етапі всеукраїнської виставки –конкурсу техн.творч. «Наш пошук і творчість тобі, Україно!»

березень

 

 

Білозор

П.П.

Кер.гурт.

Буряк Ю.

Левадна

Л.В.

9.

Організувати І етап Всеукраїнської виставки –конкурсу декоративно – ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

березень

організатори

Чорна

Н.Д.

Левадна Л.В.

Буряк Ю.І.

Левадна

Л.В.

10

Взяти участь в обласному етапі всеукраїнської виставки –конкурсу декоративно – ужиткового мистецтва «Знай і люби свій край»

Бере

зень

 

Чорна

Пасічник,Томчук, Дубенко

Огороднік

Буряк Ю.

Левадна

Л.В.

13.

Організувати і взяти участь в І та ІІ обласному етапі Всеукраїнського конкурсу туристсько – краєзнавчих експедицій «Мій рідний край»

листопад

організатори

Учасни-ки

Учні ЗЗСО

 

Буряк

Ю.І.

14.

Провести акцію: «З вірою в серці» спрямовану на підтримку захисників нашої країни, їхніх дітей та родин , медичних працівників і волонтерів, які працюють в зоні АТО, мітинг – реквієм на  вшанування Героїв Небесної Сотні; зустрічі з воїнами – учасниками АТО «В родинному колі»

 

Постій

но

 

Всі

працівники

Буряк

Ю.І.

15.

Проводити тематичні заходи, присвячені героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну цілісність і незалежність України:

-          До утворення Української Повстанської Армії (14.10.1942)

-          До дня Соборності України

-          До святкування дня Гідності та Свободи

Щоріч-но

 

 

 

14.10

 

 

22.01

 

22.11

 

Педпра

цівники

Буряк

Ю.І.

16.

Сприяти у проведенні та участь у фестивалі патріотичної пісні до святкування Дня Примирення, Дня Збройних Сил України, Дня призовника, захисника Вітчизни, відзначення дня памяті Героїв Крут, День Партизанської Слави, День визволення України.

постійно

 

педпрацівники

Буряк

Ю.І.

18.

Брати участь в Конкурсі короткометражних фільмів «Погляд у майбутнє»  «Українська революція: ретроспективний погляд  через 100 років», фотоконкурсі «Моя Україна», День Соборності України.

постійно

 

Томчук

Л.В.

Білозор

П.П.

Буряк

Ю.І.

 

План заходів

Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості на виконання «Програми розвитку позашкільних навчальних закладів до 2026 року»

 

№ з/п

Зміст заходів

Термін виконання

Відповідальні

1.УПОРЯДКУВАННЯ ТА РОЗВИТОК ГУРТКІВ ТА ОБЄДНАНЬ

                    ЗАКЛАДУ  ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ.

1.1.

Привести мережу гуртків ЗПО до потреб учасників освітнього процесу  Шаргородської громади

щорічно

 

1.2.

Створити умови для відвідування Шаргородського БДЮТу учнями  загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі і сільської місцевості

2021-2022

Н.р.

 

1.3.

Відкрити гуртки по скелелазінню.

2021 - 2022  н.року

 

2. СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ ДОСТУПУ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ ДО ЯКІСНОЇ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

2.1.

Проводити капітальні ремонти будівлі, котельні, даху, споруд, комунікацій та обладнання закладу позашкільної  освіти.

щорічно

 

2.2.

Проводити модернізацію навчальної, матеріально-технічної бази закладу позашкільної освіти, оснащення сучасним обладнанням

постійно

 

2.3.

Забезпечувати Шаргородський ЗПО навчальними та наочними посібниками з питань позашкільної освіти

постійно

 

2.4.

Здійснювати оснащення Шаргородського БДЮТу універсальними навчально-комп’ютерними комплексами

постійно

 

3. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ НАВЧАЛЬНОГО, НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

3.1.

Розробити авторські навчальні програми, методичні розробки, навчальні посібники за напрямками позашкільної освіти

2021-2025 роки

 

3.2.

Брати участь у обласному етапі Всеукраїнського конкурсу педагогічної майстерності працівників позашкільних навчальних закладів ”Джерело творчості” конкурсі рукописів навчальної та методичної літератури з позашкільної освіти.

щорічно

 

3.3.

Брати участь у обласному конкурсі науково-методичних розробок з питань позашкільної освіти

щорічно

 

4.1.

Підвищувати  кваліфікації  педагогічних працівників Шаргородського БДЮТу

постійно

 

4.2.

 

 

 

4.3.

Вносити пропозицію щодо  направлення педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на курси підвищення кваліфікації в  КЗ ВАНО.

Брати участь в онлайн – конференціях, вебінарах.

щорічно за навчальними роками

 

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІТЕЙ та МОЛОДІ до УЧАСТІ У  ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ТА ОБЛАСНИХ ЗАХОДАХ ЗА НАПРЯМКАМИ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

5.1.

Забезпечити участь дітей та молоді в міських та обласних  масових заходах, у тому числі зборах лідерів учнівського самоврядування

Постійно

 

5.2.

Забезпечити проведення комплексних екскурсійних програм для дітей та молоді

постійно

 

5.3.

Брати активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, обласних фестивалях,  конкурсах, змаганнях, виставках. тощо

постійно

 

         

 

МАТЕРІАЛЬНО -  ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Позашкільний заклад знаходиться в частині приміщення ЗДО №2.  Навчальні кабінети пристосовані, обладнані необхідними матеріалами та інструментами.

В закладі є комп’ютерний клас (комплектація 5+1).  

Клас  підключений до мережі Інтернет.

Комп’ютерною технікою забезпечені: директор, методист, культорганізатор,  акомпаніатор, керівники гуртків.

З оргтехніки  придбано копіювальний апарат,  цифровий фотоапарат, фотопринтери, відео проектор, відеокамера. Техніка раціонально використовується відповідно до потреб БДЮТу.

За наявності фінансування матеріально-технічне забезпечення закладу буде поновлюватись.

 

ЗМІСТ

1. ВСТУП 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

3. МЕРЕЖА  ГУРТКІВ І КОНТИНГЕНТ ГУРТКІВЦІВ

4. РОБОТА З КАДРАМИ

5. КОНТРОЛЬ ЗА НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНИМ ПРОЦЕСОМ ЗАКЛАДУ

6. ФІНАНСУВАННЯ

     7. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, ОБЛАСНИХ, РЕГІОНАЛЬНИХ ПРОГРАМ

8. МАТЕРІАЛЬНО -  ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ