Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Шаргородському БДЮТі

С Х В А Л Е Н О                                                                             З А Т В Е Р Д Ж Е НО

педагогічною радою                                                                       Наказ від 08.09.2021 №77 протокол від 07.09.2021 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Шаргородському будинку дитячої  та юнацької творчості, Шаргородської міської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вінниця 2021


1.     Загальні положення

1.1.          Це Положення розроблено відповідно до статті 41 Закону України

«Про освіту» й регламентує зміст і порядок організації та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості  у Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості, Шаргородської міської ради.

Внутрішня система забезпечення якості освіти у Шаргородському БДЮТі розбудовується для спрямування та контролю діяльності закладу щодо забезпечення якості позашкільної освіти.

1.2.          Складовими системи забезпечення якості освіти у закладі є:

·        стратегія і процедури внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

·        система й механізми забезпечення академічної доброчесності у закладі;

·        критерії, індикатори та процедури оцінювання освітнього середовища закладу;

·        критерії,   індикатори   та   процедури   оцінювання   освітніх досягнень вихованців;

·        критерії, індикатори та   процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

·        критерії, індикатори та процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу;

·        механізми реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

1.3.          Організацію та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти забезпечує директор Шаргородського БДЮТу в межах наданих йому повноважень.

1.4.          Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти схвалюється рішенням педагогічної ради та затверджується директором закладу.

 

2.     Мета, завдання і принципи внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1.          Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти є оцінювання якості освітньої діяльності закладу та вироблення рекомендацій щодо:

·        підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти;


·        приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства.

2.2.          Основними завданнями внутрішньої системи забезпечення якості освіти є оцінювання:

·        реального стану організації та здійснення освітнього процесу з урахуванням специфіки закладу;

·        відповідності навчальних досягнень вихованців вимогам навчальних програм, забезпечення їх виховання, розвитку та соціалізації;

·        умов роботи Палацу, матеріально-технічної, методичної, навчально-методичної бази дитячих об’єднань, санітарно- гігієнічних норм, можливостей здійснення позашкільної освіти;

·        якісного складу та рівня професійної компетентності керівних і педагогічних працівників;

·        ефективності управління закладом.

2.3.          Основними принципами внутрішньої системи забезпечення якості освіти є плановість, об’єктивність, науковість, компетентність, коректність, гласність.

 

3.     Організація та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

3.1.          Організація та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Шаргородському БДЮТі здійснюється відповідно до

«Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти» (Наказ Державної служби якості освіти України від 07 грудня 2020р.

01-11/78).

3.2.          Система внутрішнього забезпечення якості освіти передбачає контроль за:

·        виконанням  Законів  «Про  освіту»  та   «Про  позашкільну освіту»;

·        дотриманням   Статуту,   Правил   внутрішнього   трудового розпорядку та інших локальних актів БДЮТу;

·        використанням   методичного   забезпечення   в   освітньому процесі;

·        реалізацією  затверджених  освітніх   програм  і   навчальних планів, дотриманням затверджених навчальних графіків;

·        реалізацією права вихованців на здобуття якісної освіти;


·        веденням документації гуртків (календарно-тематичне планування, журнали планування та обліку навчальних занять, плани занять керівників гуртків тощо);

·        профілактикою булінгу серед вихованців;

·        охороною життя та здоров'я учасників освітнього процесу;

·        попередженням дитячого травматизму;

·        виконанням прийнятих колективних рішень, нормативних актів;

·        роботою навчальних кабінетів;

·        раціональним використанням наочного приладдя, ТНЗ, ІКТ- технологій;

·        станом спільної роботи Шаргородського БДЮТу та громадськості;

·        іншими питаннями в рамках компетенції адміністрації закладу.

3.3.          Оцінювання освітнього і управлінського процесів здійснюється за напрямами:

1)    Освітнє середовище закладу:

·        забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці;

·        створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації;

·        формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього процесу.

2)    Система оцінювання вихованців:

·        наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для вихованців системи оцінювання їх навчальних досягнень;

·        систематичне відстеження та коригування результатів навчання вихованців;

·        спрямованість системи оцінювання на формування у вихованців відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання.

3)    Педагогічна діяльність педагогічних працівників закладу:

·        ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей вихованців;

·        постійне підвищення рівня професійної компетентності та майстерності педагогічних працівників;

·        здійснення ефективного партнерства з вихованцями та їх батьками;


·        організація педагогічної діяльності та навчання вихованців на засадах академічної доброчесності.

4)    Управлінська діяльність закладу:

·        наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань;

·        ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників;

·        прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу;

·        формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності.

3.4.          Для проведення внутрішнього оцінювання якості освіти в закладі створюється експертна група у складі 15 чоловік з членів адміністрації, методистів, психолога, завідувачів відділів, представників органів громадського самоврядування. Група створюється наказом директора із затвердженням її персонального складу. Експертна група складається з 4-х підгруп відповідно до напрямів самооцінювання.

3.5.          Очолює експертну групу директор (заступник директора). Керівник експертної групи розподіляє завдання та обсяг роботи між членами групи, контролює хід виконання завдань кожним членом групи, забезпечує якість результатів експертної групи, готує аналітичний звіт.

Основою організації діяльності групи є «Перспективний план поетапної реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості, Шаргородської міської ради на 5 навчальних років (Додаток №1)

3.6.          Методами збирання інформації є:

·        аналіз документів (плани роботи, звіти, протоколи засідань педагогічної ради, журнали гурткової роботи тощо);

·        опитування;

·        тестування;

·        анкетування    учасників    освітнього    процесу    (педагогів, вихованців, батьків);

·        інтерв’ю педагогічними працівниками, представниками органів громадського самоврядування);

·        моніторинг навчальних досягнень вихованців, педагогічної діяльності, освітнього середовища.


3.7.          Інструментарій методів збирання інформації:

·        пам’ятки для аналізу документів;

·        анкети (для педагогів, вихованців, батьків);

·        тести (для педагогів, вихованців, батьків);

·        анкети для само оцінювання педагогів;

·        бланки спостереження (за проведенням навчальних занять, виховних заходів тощо).

3.8.          Формою узагальнення інформації процедури оцінювання є аналітичний звіт, який повинен містити констатацію фактів, висновки і пропозиції.

3.9.          Оцінювання здійснюються за рівнями: перший (високий), другий (достатній), третій (потребує покращення), четвертий (низький).

3.10.      За підсумками внутрішнього оцінювання проводяться засідання педагогічної ради або виробничої наради. Результати оцінювання мають бути складовою частиною звіту про діяльність БДЮТу та оприлюднюються на веб-сайті закладу.

3.11.      Управлінське рішення приймається на основі аналізу отриманої інформації у вигляді наказу, рішення педагогічної ради, ради закладу, розпорядження, припису і спрямоване на вдосконалення якості освіти у Шаргородському БДЮТі


Додаток 1

ПЕРСПЕКТИВНИЙ   ПЛАН

 

поетапної реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти у КЗ «ВМПДЮ ім.Л.Ратушної»

Етапи

Навчальний рік

Напрями самооцінювання

Строки виконання

 

І етап

 

2021

2022 н.р.

 

Комплексне

самооцінювання:

1. Освітнє середовище ЗПО.

 

2. Система          оцінювання здобувачів освіти.

3. Педагогічна      діяльність педпрацівників.

 

 

4. Управлінська діяльність.

 

 

Аналіз,висновки,визначення рівня якості, пропозиції.

 

 

вересень-

жовтень 2021р. квітень-травень 2022р.

жовтень- листопад

2021р.,березень- квітень 2022р.

січень-лютий 2022р.

 

травень 2022р.

 

ІІ етап

 

2022

2023 н.р.

 

2. Система          оцінювання здобувачів освіти.

3.          Педагогічна   діяльність педпрацівників.

 

Підсумки,                  аналіз, пропозиції.

 

жовтень 2022р.- квітень 2023р.

жовтень 2022р.- квітень 2023р.

 

травень 2023р.

 

ІІІ етап

 

2023

2024 н.р.

 

2. Система          оцінювання здобувачів освіти.

3.          Педагогічна   діяльність педпрацівників.

 

Аналіз,висновки,визначення рівня якості, пропозиції.

 

жовтень 2023р.- квітень 2024р.

жовтень 2023р.- квітень 2024р.

 

травень 2024р.

 

ІV етап

 

2024

2025 н.р.

 

4.Управлінська діяльність.

 

 

Аналіз,висновки,визначення рівня якості, пропозиції.

 

жовтень 2024р.- квітень 2025р.

 

травень 2025р.


 

 

 

 

 

V етап

 

2025

2026 н.р.

 

Комплексне

самооцінювання:

1. Освітнє середовище ЗПО.

 

2. Система оцінювання здобувачів освіти.

3. Педагогічна діяльність педпрацівників.

 

 

4. Управлінська діяльність.

 

 

Аналітичний звіт,висновки,визначення загального рівня якості освіти   у

закладі,рекомендації.

 

 

вересень-

жовтень 2025р. квітень-травень 2026р.

жовтень- листопад

2025р.,березень- квітень 2026р.

січень-лютий 2026р.

 

травень 2026р.

 

 

                                               наказ

 

 

 

Про створення експертної групи

для проведення внутрішнього оцінювання

якості освіти в закладі на 2021 -2022 н.р.

 

           На виконання наказу Державної служби якості освіти України від 29.09.2021р №01-11/66, враховуючи норми законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», виходячи з  Положення «Про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Шаргородському будинку дитячої  та юнацької творчості, Шаргородської міської ради.

         Н А К А З У Ю:

 

  1.Для проведення внутрішнього оцінювання якості освіти в закладі створити експертну групу у складі 13 чоловік з членів адміністрації, методиста,, завідувачів відділів, представників органів громадського самоврядування.

   2.Експертну групу створити з 4-х підгруп відповідно до напрямів само оцінювання, а саме:

    Буряк Юлія Іванівна – директор, керівник експертної групи;

І підгрупа: напрям оцінювання «Освітнє середовище Шаргородського БДЮТу»  1.1.Наявність необхідних ресурсів для створення освітнього середовища 1.2.Матеріально – технічна та науково – методична база відповідають типу та профілю закладу позашкільної роботи;

Чорна Н.Д.- голова профкому, керівник гуртків –методист, завідуюча відділом декоративно – ужиткового мистецтва;

Шугальська Альона Леонідівна – заступник головного бухгалтера Центру:

ІІ підгрупа: напрям оцінювання  «Система оцінювання здобувачів освіти»

2.1 Оцінювання освітніх досягнень здобувачів освіти

2.2 Досягнення здобувачів освіти

Томчук Л.В.- культорганізатор;

Білозор П.П.- керівник гуртків;

Кузь О.І.- голова батьківського комітету.

ІІІ підгрупа: напрям оцінювання  « Педагогічна діяльність педагогічних працівників»

3.1. Ефективність педагогічної діяльності педпрацівникі закладу;

3.2. Забезпечення якості освітнього процесу педагогічними працівниками.

3.3. Організація інформаційно- методичної та організаційно – масової роботи;

3.4. Підвищення професійного рівня педагогічних працівниківЗПО;

3.5.Забезпечення педагогічними працівниками постійного підвищення своєї кваліфікації

     Левадна Л.В. – методист ;

      Гончар О.О. –керівник гуртків, зав. відділом художньої творчості

      Мельник Валентина Яківна – спеціаліст відділу освіти;

ІУ підгрупа: напрям оцінювання  «Управлінські процеси»

4.1 Організаційно – правові засади діяльності закладу позашкільної освіти.              4.2. Керівництво закладу ПО забезпечує організацію управлінської діяльності;

4.3.Керівництво закладу освіти забезпечує ефективність кадрової політики

 прозорість та інформаційну відкритість;

      Кутнік Володимир Олексійович – начальник відділу освіти і спорту;

      Горенюк Н. – педагог –організатор Козлівського ЗЗСО,    

 голова методобєднання педагогів – організаторів Шаргородської громади.

       Гуменюк В.А –директор

 

 

 

 

 

 

 Група створюється наказом директора із затвердженням її персонального складу. Експертна група складається з 4-х підгруп відповідно до напрямів самооцінювання.

1.1.          Очолює експертну групу директор (заступник директора). Керівник експертної групи розподіляє завдання та обсяг роботи між членами групи, контролює хід виконання завдань кожним членом групи, забезпечує якість результатів експертної групи, готує аналітичний звіт.

Основою організації діяльності групи є «Перспективний план поетапної реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освіти у Шаргородському будинку дитячої та юнацької творчості, Шаргородської міської ради на 5 навчальних років