Статут закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО          

рішенням  5 сесії VІІІ скликання

  Шаргородської міської ради

   14   січня 2021 року, №_38____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

Комунальної установи

Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості

Шаргородської міської ради

 

Код ЄДРПОУ 21728102

 

(нова редакція)

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Шаргород

2021

 

І РОЗДІЛ.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1.          Комунальна організація (установа, заклад) Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості Шаргородської міської ради (Код ЄДРПОУ 21728102 – установа ( далі -  КУ Шаргородський  БДЮТ) (КВЕД 85.52.) є власністю територіальної громади Шаргородської міської ради, засновником установи є  Шаргородська міська рада як орган місцевого самоврядування згідно визначених прав та обов’язків, визначених  у  Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні». Орган управління – відділ  освіти і  спорту Шаргородської міської ради.

 

1.2.          Найменування:

-         Повне: Комунальна установа Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості Шаргородської міської ради,

-         Скорочене: КУ Шаргородський БДЮТ.

 

1.3.          Заклад є юридичною особою, має круглу печатку і  кутовий штамп.

 

1.4.          Місце знаходження:

Заклад знаходиться за адресою:

23500 м.Шаргород, вул.Ватутіна, буд.3.

 

1.5.          Заклад може від свого імені укладати угоди, набувати майнових та особистих немайнових прав і  нести обовязки, бути позивачем та відповідачем  в суді, арбітражному та третейському судах.

 

1.6.          Заклад керується в  своїй діяльності чинним законодавством, діючим Статутом та іншими нормативними актами:

 

-         Конституцією України;

-         Законом України «Про освіту»;

-         Законом України «Про позашкільну освіту»;

-         Положенням про позашкільний навчально-виховний заклад;

-         Концепцією позашкільної освіти і виховання;

-         Нормативними актами Президента, Кабміну, наказами МОН;

-         Рішеннями місцевих виконавчої влади та  органів місцевого самоврядування.

1.7.          Комунальна установа Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості  Шаргородської міської ради – це комплексний  позашкільний  навчально – виховний заклад освіти. БДЮТ є широкодоступною комплексною освітньо – дозвільною установою і об‘єднує створені нею на власній базі школи, клуби, курси, студії та інші творчі об‘єднання, які надають дітям та молоді рівні можливості для творчого розвитку і самовизначення у вільний час. В закладі діють освітні та інші підрозділи, які надають  допрофесійну та початкову підготовку в залежності від державних та суспільних інтересів.

      Головною метою закладу - є створення умов для творчого, інтелектуального, духовного та фізичного розвитку дітей та молоді у вільний від навчання час, впровадження нових форм та методів організації позашкільної діяльності дітей, підлітків, молоді,  задоволення їх освітніх потреб шляхом залучення до науково – експериментальної, дослідницької, технічно-конструкторської, художньої, декоративно-прикладної, еколого- природничої, туристсько-краєзнавчої та інших видів діяльності.

1.8.          Основними завданнями закладу є: формування гармонійно-розвиненої громадсько-соціально зрілої особистості, громадянина України з високим національно-культурним потенціалом і національною свідомістю  і громадянською позицією;

-         створення оптимальних умов для  духовного, творчого, інтелектуального розвитку дітей та молоді, їх трудового виховання, стимулювання та реалізація їх духовного і творчого потенціалу та професійного самовизначення;

-         створення системи пошуку, розвитку і підтримки юних талантів і обдарувань для формування творчої та наукової еліти в різних галузях суспільного життя;

-         здійснення допрофесійної, початкової професійної підготовки дітей та молоді відповідного рівня; в професійних гуртках;

-         розробка та реалізація програми соціального захисту дітей, підлітків та юнацтва;

-         розробка та реалізація програми соціального і психолого-педагогічного захисту дітей, підлітків, організація змістовного дозвілля;

-         виховання моральної, фізичної загартованості, організація їх здорового способу життя;

-         задоволення потреб підлітків та молоді у їх професійному самовизначенні, створення оптимальних умов для розвитку їх підприємницької активності, підготовка майбутніх підприємців для розбудови економіки держави України.

 

1.9.          Участь Закладу в  асоціаціях, інших обєднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству та іншим нормативним  актам України.

 

1.10.      Заклад несе відповідальність за своїми зобовязаннями в межах майна, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

 

1.11.      Заклад є бюджетною неприбутковою організацією.

 

1.12. Ведення бухгалтерського обліку здійснює бухгалтерія відділу освіти і спорту Шаргородської міської ради.

1.13. Заклад фінансується згідно Закону «Про освіту»  за кошти засновника, державного та/або місцевих бюджетів, батьків, з інших джерел, не заборонених законодавством.

1.14. Заклад  може займатись господарською діяльністю згідно з чинним законодавством України.

1.15.      Мова навчання і спілкування в закладі – українська.

1.16.      Заклад відповідає за збереження життя та здоров'я дітей і учнівської молоді під час навчально-вихованої роботи

 

ІІ РОЗДІЛ

ОРГАНІЗАЦІЯ І ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОЗАШКІЛЬНОГО ЗАКЛАДУ.

 

2.1 Навчальна діяльність дітей та юнацтва від 5 до 18 років в освітніх структурах закладу здійснюється у позаурочний та позанавчальний час.

2.2 Структурні підрозділи закладу працюють за річним планом роботи при погодженні із засновником,  розробляють і затверджують програми реалізації головних напрямків своєї діяльності, навчально-методичні посібники, розробляють різнорівневі диференційовані та варіативні програми, свою структуру і плани роботи відповідно до особливостей соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнівської молоді, потреб сім'ї, навчально-виховних закладів, молодіжних та дитячих громадських організацій тощо.

2.3 Режими роботи та діяльності кожного структурного підрозділу, права і обов'язки педагогів і учнів регламентуються окремими положеннями про відповідну освітню структуру відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.    

Навчальний рік в закладі позашкільної освіти починається 1 вересня поточного року і закінчується 31 травня наступного року. Комплектація гуртків, груп  та інших творчих об’єднань здійснюється у період з 1по15 вересня, який вважається  робочим часом керівника  гуртка, групи або іншого творчого об’єднання позашкільного навчального закладу.                                                                                                                                                                                                          2.4 У період канікул заклад проводить різноманітну масову роботу з учнями, в тому числі туристські екскурсії, змагання, табірні збори.

2.5 Тривалість  одного заняття ( уроку)  в закладі  позашкільної освіти визначається навчальними планами і  програмами з  урахуванням психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних вікових категорій і становить для вихованців, учнів  і слухачів:

Віком від 5 до 6 років – 30 хвилин;

Віком від 6 до 7 років – 35 хвилин;

Старшого віку – 45 хвилин.

Короткі перерви  між заняттями (уроками)  є робочим часом керівника гуртка, групи або іншого творчого об‘єднання і визначаються режимом щоденної роботи позашкільного навчального закладу.

2.6 При зарахуванні до туристичних, спортивних, спортивно-технічних, хореографічних гуртків діти мають мати медичну довідку про відсутність протипоказів за станом здоров'я.

2.7 Для розвитку і підтримки інтересів учнів, їх обдаровань і самовизначення в майбутній професії заклад   може проводити наукову роботу. Для організації науково-дослідницької роботи створюються лабараторії, наукові об'єднання учнів та педагогів, проводиться спільна робота з науково-дослідними, творчими організаціями, вищими закладами освіти.            

 2.8 Заклад організовує і проводить різні за змістом конкурси, фестивалі,   очно-заочні масові заходи: змагання, олімпіади; створює необхідні умови для розваг, відпочинку, спілкування дітей та їх батьків використовуючи різноманітні засоби емоційного впливу з урахуванням вікових особливостей учнів здійснює пошук сучасних форм роботи, підтримує соціально-значимі ініціативи і рухи. У масовій роботі заклад взаємодіє з сім'єю, громадськими організаціями, іншими навчально-виховними культурно-освітніми, спортивними установами.                                                        

2.9 В закладі позашкільної освіти здійснюється робота, спрямована на удосконалення програм змісту, форм і методів їх діяльності, підвищення майстерності педагогічних працівників.

 

 

 

ІІІ РОЗДІЛ                                                                                                                                                       УПРАВЛІННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ЗАКЛАДОМ.

 

3.1 Керівництво закладом здійснює орган управління – відділ освіти і спорту Шаргородської міської ради, у  сфері управління якого  перебуває заклад позашкільної освіти.

3.2. Безпосереднє керівництво закладом позашкільної освіти здійснюється директором, який призначається і звільняється з посади засновником.

3.3. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет закладу, який є уповноваженим органом трудового колективу при укладанні  колективного договору.

3.4. Вищим органом громадського самоврядування є загальні збори (конференція ) трудового колективу.

Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь більше половини працівників.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ:

-Заслуховують звіт  директора про виконання річного плану роботи закладу;

-приймають рішення з питань зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення умов роботи, матеріального стимулювання працівників закладу;

носять пропозиції щодо перспектив розвитку позашкільного навчання і виховання ;

-підтримують творчі ініціативи, новації позашкільної освіти;

носять пропозиції про моральні та матеріальні заохочення педагогічних та інших працівників учнів, батьків згідно з чинним законодавством;

- забезпечують соціальний захист учнів при розгляді питань, які стосуються їхніх інтересів державних і громадських органах;

-вносять пропозиції щодо Статуту закладу, зміни та доповнення до нього та подають на затвердження засновнику;

озглядають колективний договір;

-визначають розмір вартості отримання допрофесійної і початкової професійної -підготовки та порядок використання прибутків;

-контролюють використання позабюджетних коштів закладу;

-вирішують  інші питання згідно з чинним законодавством.

 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ СКЛИКАЮТЬ:

-Учасники зборів (якщо цього бажають не менше третини працівників);

- Голова профкому

- Керівник закладу

3.5. Рішення загальних  зборів оформляється протоколом підписаним головуючим та секретарем зборів.

 

ДИРЕКТОР ЗАКЛАДУ:

- керує діяльністю закладу є його представником і відповідає за результати його діяльності;

- видає в межах своєї компетенції накази, інші документи, які є обов'язковими для виконання;

- забезпечує добір та розстановку кадрів, встановлює у відповідності з трудовим законодавством;

- правилами внутрішнього  трудового розпорядку, коло обов'язків працівників. Заклад створює умови для їх  подальшого навчання, підвищення методичного і фахового рівня працівників;

- розпоряджається  майном в межах компетенції, складає та затверджує штатний розклад в межах фонду заробітної плати, встановлює ставки і надбавки за високі творчі і виробничі досягнення ( в межах фонду оплати праці),  встановлює доплати за погодженням з профспілковим комітетом, визначає порядок преміювання;

- укладає  угоди з підприємствами, установами, організаціями, громадянами;

- відповідає за планування діяльності Закладу, за створення умов для навчально-виховного процесу;

- звітує про роботу закладу перед відповідними органами;

- відповідає за збереження життя і здоров’я дітей, забезпечує охорону праці працівників;

- зупиняє рішення органів громадського самоврядування закладу, якщо ці рішення суперечать законодавству та цьому Статуту;

- затверджує посадові, обов'язки працівників  Закладу у відповідності до чинного законодавства;

- спільно з профспілковим комітетом розробляє правила внутрішнього трудового розпорядку Закладу;

- представляє  педагогів Закладу, які відзначились в роботі, до заохочень і нагород.

- дає відповіді на звернення громадян згідно з чинним законодавством;

- виконує інші  функції, передбаченні чинним законодавством.

3.6. До структури органів керівництва Закладу належить педагогічна рада.

З метою  розвитку і удосконалення навчально-виховного процесу, підвищення майстерності педпрацівників у закладі створюється педагогічна рада. Кількість засідань педради визначається їх доцільністю, але не менше двох на рік.

 

ПЕДАГОГІЧНА РАДА:

- розглядає питання організації і здійснення навчально-виховного процесу, масової та методичної роботи, приймає відповідні рішення;

- обговорює та рекомендує до затвердження річний план роботи закладу;

- сприяє розвитку творчої  ініціативи педагогів, впровадженню науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення  з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників;

- виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її  розгляд будь-які питання пов'язані, з навчально - виховним процесом.

3.7. До структури органів громадського самоврядування закладу належать батьківські та учнівські збори, які :

- вносять пропозиції щодо удосконалення навчального процесу, зміни погодинного навантаження, виходячи з особливостей дітей;

-делегують своїх представників для участі в загальних зборах трудового колективу, в засіданнях педради, тощо.

 

ІV  РОЗДІЛ

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ

 

4.1 Згідно із своїми метою і завданнями Заклад має право:

- вступати в договірні стосунки з державними кооперативними , індивідуальними, сімейними, приватними, колективними та іншими підприємствами, організаціями та громадськістю, а також між ними у зв'язку з виконанням робіт, які належать до предмету діяльності;

- самостійно приймати штатний розклад в межах встановлення фонду заробітної плати, наймати персонал закладу   на умовах контрактів і на інших умовах, встановлених діючим законодавством.

- встановлювати посадові оклади;                                                                                                           - визначити форми, системи і розміри оплати праці та інші види доходів осіб, що працюють за  наймом;

 - здавати в оренду  або у безоплатне тимчасове користування будівлі, споруди, устаткування, інвентар та інші   матеріальні цінності, що належать Закладу, за погодженням з власником, із   складанням двостороннього акту прийому-передачі майна, а також видавати позики;                                               

- бути засновником малих учнівських   підприємств, дитячих кооперативів та інших суб'єктів господарської діяльності, які фінансуються не з бюджетних асигнувань,  у відповідності з чинним законодавством;

- здійснювати   міжнародне співробітництво у порядку, встановленому чинним законодавством;

- надавати методичну і практичну допомогу всім категоріям працівників шкіл, позашкільних установ у вдосконаленні програм, змісту, форм і методів роботи з учнями в школах, студіях, секціях і інших об'єднаннях на основі глибокого аналізу педагогічного процесу і його результативності;

- створювати разом з вищими закладами освіти спільні лабораторії для проведення наукових досліджень розробляти нові програми, інноваційні педагогічні технології;

- створювати різноманітні платні структурні підрозділи згідно з чинним законодавством;

- надавати  платні послуги згідно з чинним законодавством;

- реалізувати  продукцію, вироблену в структурних підрозділах, за цінами і тарифами встановленими самостійно:

- отримувати в користування будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби та інше від органів   влади, підприємств, установ, організацій, окремих громадян: матеріальну базу, мережу спортивно-оздоровчих профільних таборів, туристичних баз направляти  кошти на будівництво на будівництво або благоустрій соціально-побутових об'єктів;

- отримувати державну ліцензію для набуття статусу закладу відповідного рівня;

- користуватися соціальним захистом педагогів закладу аналогічним статусу педагогів у загальних школах;

- може мати інші права згідно з чинним законодавством;

4.2 Заклад є динамічною та рухомою авторською моделлю в умовах формування нової соціальної та  економічної структури суспільства для надання додаткових захисних функцій у вихованні підростаючого покоління за узгодженням з відділом освіти поряд з основним напрямком діяльності може створювати додаткові.

4.3 Заклад несе відповідальність перед суспільством та державою за реалізацію державної політики в галузі позашкільної освіти і виховання, охорону життя і здоров‘я дітей під час навчально-виховної роботи з ними,  створення необхідної матеріально-технічної бази та підвищення кваліфікації педпрацівників.

 

V РОЗДІЛ

МАЙНО

 

5.1 Майно закладу становить основні фонди, а також інші цінності, вартість та структура яких відображається  в бухгалтерському балансі.

5.2 Майно закладу є комунальною власністю і належить йому на праві оперативного управління. Це означає, що заклад при здійсненні господарської діяльності самостійно розпоряджається тільки доходами від такої діяльності і майном, придбаним за рахунок цих доходів.

5.3 Будівлі, споруди, устаткування та інше майно, що належить до основних засобів закладу, не може бути предметом застави і на них не може бути накладене стягнення. В разі, якщо Закладу не буде вистачати коштів для розрахунків за борги, відповідальність за борги несе власник.

5.4 Збитки, завдані Закладу в результаті порушення його майнових прав громадянами, юридичними особами і державними органами відшкодовуються Закладу в разі спору за рішенням суду або арбітражного суду.

5.5 Міська  рада здійснює контроль за ефективністю та збереженням закріпленого за Закладом комунального майна, правомонічністю дій по відношенню до комунальної власності та на відповідність чинному законодавству, ведення фінансово-господарської діяльності.

 

 

VI РОЗДІЛ

ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1 Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань та інших коштів.

 

6.2 Джерелами формування коштів є;

- бюджетні асигнування;

- кошти, одержані від реалізації залишків застарілого і бувшого у використанні обладнання;

- прибутки від реалізації видавницької продукції, методичних посібників;

- прибутки від здачі в оренду приміщень , обладнання та іншого майна;

- кошти, одержані як внески та спонсорські пожертвування підприємств, установ, організацій та окремих громадян, іноземних юридичних та фізичних осіб;

- батьківська плата за отримання освітніх послуг;

- інші надходження згідно з чинним законодавством.

6.3 Обсяг бюджетних асигнувань не залежить від наявності інших джерел формування бюджету закладу.

   В разі відсутності бюджетних асигнувань на поліпшення матеріальної бази , умов праці, ремонт приміщення і обладнання Заклад може ставити перед міською радою питання про звільнення його від сплати податку до місцевого бюджету за результатами господарської діяльності.

6.4 Кошторис Закладу затверджується міською радою.

6.5 Фонди кошторису використовуються відповідно до чинного законодавства і цього Статуту згідно з метою і завданням Закладу. На основі фінансових коштів створюється єдиний фонд оплати праці (фонд заробітної плати і фонд матеріального заохочення), а також фонд виробничого і матеріального розвитку Закладу.

6.6. Заклад позашкільної освіти  у процесі впровадження фінансово – господарчої діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися коштами господарчої та іншої діяльності відповідно до цього Статуту;

- користуватися  безоплатно земельними ділянками, на яких він розташований;

- розвивати власну матеріальну базу, мережу спортивно – оздоровчих, профільних таборів, туристичних баз;

- володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до законодавства та Статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та Статуту позашкільного закладу.

Матеріально – технічна база позашкільного навчального закладу включає приміщення, споруди, обладнання, засоби зв‘язку, транспортні засоби, земельні ділянки, рухоме  і нерухоме майно, що перебуває  в його користуванні.

         Розподіл коштів від господарської діяльності Закладу здійснюється за складеним кошторисом, узгодженим з трудовим колективом і затвердженим директором.

6.7. Отримані доходи (прибутки або їх частини) від діяльності комунальної установи Шаргородський будинок дитячої та юнацької творчості забороняється розподіляти серед засновників та працівників (окрім оплати їх праці та нарахування єдиного  соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Доходи  (прибутки) використовуються виключно для фінансування видатків, на утримання Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості, реалізації мети ( цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених Статутом Шаргородського будинку дитячої та юнацької творчості.

 

VII  РОЗДІЛ

БАТЬКІВСЬКА ПЛАТА

7.1 Батьківська плата є додатковим джерелом фінансування Закладу, як позашкільного закладу, і здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

7.2 Розміри батьківської плати затверджується педагогічною радою закладу, враховуючи соціальний статус вихованців, учнів, слухачів  Закладу та їх сімей.

7.3 Пільги по батьківській платі, порядок надходження та використання батьківської плати відображаються в Положенні про батьківську плату в частині, що не суперечить чинному законодавству.

7.4 Положення про батьківську плату затверджується педагогічною радою на початок кожного навчального року і регулює порядок надходження, розподілу та контролю з батьківської плати.

Кошти з батьківської плати використовуються на розвиток навчальної бази, закупівлю для них необхідної оргтехніки, літератури, тощо. Невикористані за призначенням кошти батьківської плати витрачаються на здійснення культурно – масових оздоровчих і спортивних заходів, пов’язаних з основною діяльністю Закладу.

          Кошти, які складаються з батьківської плати, знаходяться на  окремому субрахунку і їх витрата затверджується директором Закладу.

 

VІІІ РОЗДІЛ

КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ

 

8.1. Заклад позашкільної освіти безпосередньо підпорядкований  і підзвітний засновнику або уповноваженому ним органу.

8.2. Основним органом контролю за навчально – виховним процесом  закладу є Державна служба якості освіти, що проводиться відповідно до  чинного законодавства.

8.3. Контроль за діяльністю Закладу щодо забезпечення належного рівня позашкільної освіти, навчання і   виховання дітей за інтересами здійснюється місцевими органами державної виконавчої влади.

8.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов‘язаного з навчально – виховним процесом, встановлюються засновником Закладу.

 

ІХ РОЗДІЛ

ЛІКВІДАЦІЯ І  РЕОРГАНІЗАЦІЯ

 

9.1. Заклад є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки  в установах банків, штамп, бланк встановленого зразка, печатку зі своїм найменуванням.

9.2. Ліквідація чи реорганізація закладу позашкільної освіти здійснюється відповідно до чинного законодавства.

 

 

Х   РОЗДІЛ

ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ БДЮТу

 

  Зміни та доповнення до Статуту БДЮТу вносяться рішенням педагогічної ради Закладу та затверджуються її власником.

 

 

 

Директор Шаргородського БДЮТу:                              ___________ Ю.Буряк

                                                                                                   ( підпис)